Egalitate, drepturi și egalitate de gen

Componenta Egalitate, drepturi și egalitate de gen

Componenta se concentrează pe:

 1. promovarea egalității și prevenirea și combaterea inegalităților și a discriminării bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală și respectarea principiului nediscriminării pe motivele prevăzute la articolul 21 din Cartă;
 2. sprijinirea, promovarea și punerea în aplicare a unor politici cuprinzătoare care vizează:
  1. promovarea exercitării depline a drepturilor de către femei, egalitatea de gen, inclusiv echilibrul dintre viața profesională și cea privată, capacitarea femeilor și integrarea perspectivei de gen;
  2. promovarea nediscriminării și integrarea acesteia;
  3. combaterea rasismului, a xenofobiei și a tuturor formelor de intoleranță, inclusiv a homofobiei, bifobiei, transfobiei, interfobiei și a intoleranței fundamentate pe identitatea de gen, atât online, cât și offline;
  4. protejarea și promovarea drepturilor copilului;
  5. protejarea și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 3. protejarea și promovarea drepturilor care decurg din statutul de cetățean al Uniunii și a dreptului la protecția datelor cu caracter personal.
În prima jumătate a anului 2024 Belgia deține Președinția Consiliului Uniunii Europene